Til behandling:
Godkjenning av innkalling
Val av referent
Fastsetting av dagsorden
Gjennomgang årsmelding for 2019
Rekneskap 2019
Innkomne forslag til bruk av «Nye Sandtangen»-området
Eventuelt
Val

Årsmelding

Forslag om sakar under eventuelt må meldast til leier på nedennevnte epostadresse innan 2
veker frå i dag. (Bryne 18.februar)