På møtet tegnet der seg 40 medlemmer samt valgt en arbeidskomite bestående av hr Lauritz Bellesen Jon Hognestad, dokter Claus og disponent Olssen, der skulle gjøre utkast til lover etc. Aar 1913 den 24. november sammenkalte arbeidskomitemøte til et konstituerende møte hvor forslag til lover ble fremlagt. Foreningens navn besluttet å bli: Foreningen for Timebyens vel.

 

Følgende utkast til lover ble fremlagt:

§1.  Foreningens formål er at fremme Timebyens vel. Der oppgaver som foreningen blant andet bør ta sig av er: Forskjønnelse av stedet, virke for forbedring av gater og veier ved anlæg av fortaug osv, forbedring av skolevæsenet, ungdomsforening m.v. Efterhvert som andre krav melder seg kan foreningen opta på sit program. Politikk må foreningen ikke befatte sig med.

 

§2.  Foreningens styre dannes av 9 medlemmer der inden sin midte vælger formann og varaformann. Dessuten vælges det er kasserer. Styret vælges for 2 år av gangen; hvert år utgår 4 og 5, første gang 4 efter loddtrækning. Styremøtene avholdes så ofte det er nødvendig.

 

§3.  Styret har den bevilgende myndighet, men har ikke ret til at oppta lån uten generalmøtet tillatelse. Det har at avgi årsberetning på generalmøtet hvert år om hva der er foretatt i årets løp.

 

§4.  Foreningens midler utgjøres av en kontingent av 1 —en- krone årlig av hvert medlem. Envidere av gaver, utbytte av aftensunderholdnings utleininger etc.

 

§5.  Generalmøte avholdes 1 gang årlig, innen utgangen av januar. For øvrig kan styret sammenkalle møter så ofte det finner nødvendig. Samtlige møter ledes av styrets formann. Indkaldelse skjer på hensiktsmessig måte mindst 8 dager i forveien. Forslag der skal behandles på generalmøtet må være indkommet til styrets formann inden i 5. januar. Generalmøtets beslutninger avgjøres med almindeligt flertal. Forandring av byene, der kun kan ske på det ordinære årlige generalmøtet, må kun …. av 2/3 av de møtende.

 

§6.  Generalmøtet kan:
a. At motta årsberetning om foreningens virksomhet.
b. At behandle de forslag som styret eller andre gjennom styret fra der i §5 nevnte møte måtte fremkomme med.
c. Velge styre for de følgende to år. 
d. At velge revisor til at gjennomgå regnskapet.

 

§7.  Oppsparede midler er foreningens eiendom. I tilfælde av at generalmøtet med 2/3 flertal beslutler foreningen oppløst har dette at bestemme til hvilket veldædigt eller almennytting øiemed foreningens midler skal gå til.
 

Forslaget ble vedtat enstemmig. Derpå foretas valg på 9 medlemmer av styret.