Årsmelding 2015

Årsmøte i Brynes Vel avholdes i Hetlandgata 5 (Dataplan Regnskaps lokaler) tirsdag 1.mars 2016 kl. 20.00.

 

Til behandling foreligger følgjande saker:

1.Godkjenning av innkalling

2.Valg av referent

3.Fastsetting av dagsorden

4.Gjennomgang årsmelding for 2015

5.Forslag om at tar avgjerd om æresmedlemskap

6.Forslag om å øke kontingent til kr. 300

7.Regnskap

8.Eventuelt

9.Val 

Kontingenten

Året 2015 har vore eit godt år for Brynes Vel. Vi har konsentrert oss om å følgja opp mange nye tiltak iverksatt i 2013, og har lukkast godt med dette. Medlemsmassen er sterkt aukande - frå 465 medlemmar i 2014 til 839 medlemmar i 2015. Aukinga skuldast hovedsakelig verveaksjon i samband med Midgardsormen og namn på brua. Laget har ein sunn økonomi. Kontingent har vore kr. 150 for medlem og kr. 200 for familiemedlemskap, samt kr. 1000 for bedriftsmedlemskap. Kontingent vert foreslått endra til kun individuelt medlemskap kr. 300 pr. år. I tillegg kan bedrifter støtta Brynes Vel sitt arbeid med annonsar på heimesidene.

Jærdagen/Jærnåttå

Brynes Vel er medeigar i Jærdagen/Jærnåttå med ein part på 50 %, saman med Brynebyen 50%. Brynes Vel sin leiar har hatt plass i styret. Kommunen er utan eigarinteresse, men er representert med ett styremedlem. Jærdagen / Jærnåttå har lange tradisjonar tilbake til 1913, og er det største kulturarrangementet på Bryne kvart år. Etter at vi flytta arrangementet til sentrum har festivalen fått eit breiare og meir mangfaldig kulturtilbod der mat og musikk har blitt sentrale tema. Jærdagen/Jærnåttå betaler etter omorganiseringa ikkje utbytte som tidligare, men har ein føresegn om utgiftsdekning til Brynes Vel og Brynebyen for utøving av forvaltninga. Resultatet i 2015 blei eit lite overskot. Det vil vera behov for ny bygging av sikringsfond etter at BU er utbetalt sin andel etter uttreden.

Sandtangen - Skoggruppa.

Petter Magnor opplyser at det også i år har vore store stormskadar i skogen. Stormen Nina i januar tok knekken på omlag 25 tre, dei fleste temmelig store. Til oppryddingsarbeidet hadde skoggruppa god hjelp av Kristian Skrudland med gravemaskin og flisekuttar. Elles har gruppa rydda godt opp på dei stadane der det skal vera utsikt ut over vatnet. Vi har fått gode tilbakemeldingar frå publikum som set stor pris på dette. Kommunen ønskjer ein driftsavtale med Brynes Vel som begrenser opne område mot vatnet. Brynes Vel oppfattar at avtalen går lenger enn verneforskrifta fastsett, og vil foreløpig ikkje inngå slik avtale.

Dei gamle Timebenkane - 11 i talet - som er plasserte rundt i skogen har fått ei ansiktsløfting. Folk frå Time kommune har hjelpt til med transport og reingjering, og Frivillighetssentralen har sørga for maling og lakkering av benkane.

Hans Jensen restaurerte ein støypegodsbenk som Terje Haugland fann ved Bryneholmen, som hadde lege mange år under vatn. Takk for vel utført arbeid.

Rotary med 15 personar har vore på sin årlige dugnadskveld og har bl.a. rydda i Trimparken.

Skoggruppa har i år utført 407 dugnadstimar i skogen. Skoggruppa 2015 har vore Petter Magnor Time, Terje Haugland, Ingve Løge, Sigvald Frøiland og Sverre Ulland. Sistnemnde er nytt medlem av gruppa i år.

Aktiviteter i Sandtangen - tellar.

Det vart arrangert sykkelritt for barn i regi av Bryne Sykkelklubb med utgangspunkt i Sandtangen. Det vart også arrangert det årlege joggeløpet rundt Frøylandsvatnet.

Friidretten har også i år hatt arrangement. Brynes Vel konstaterer at bruken av Brynes mest sentrale friluftsområde er stor og aukande blant byens innbyggjarar. Både skular og barnehagar bruker skogen fast og jamt. Brynes Vel har etablert telleapparat - Eco Counter - ved brua inn til Sandtangen. Frå 8. april 2013 til i dag har det vore 940.745 passeringar, - opp frå  600.112 pr. 10.2.2014. Med det nye lyset langs heile vegen til Klepp og den komande Midgardsormenbrua, vert det spanande å sjå korleis dette påverkar bruken av området.

Geidahodnet

Brynes Vel eig Geidahodnet. Kommunen har det alminnelige vedlikehaldsansvaret. Parken er no meir open og lysare etter at parken er rehabilitert med plen mot METO i 2014. 12015 er det laga ny skråning mot den vidaregåande skulen. Parken er omfatta av ny områdeplan (reguleringsplan) som skal vedtakast i 2016.

Bru over Frøylandsvatnet - Midgardsormen

Brynes Velorganiserte innsamlingsaksjonen «Gå for brua» og fekk massiv respons frå folk i begge kommunane. Midgardsormen blei fullfinansiert med 16.8.mill i 2015. I skrivande stund synest det klart at brua vil bli opna 7.mai 2016. Vi ser fram til ein stor opningsfest for alle innbyggjarane i Klepp og Time. Brynes Vel er særs stolt og glade for at mange har støtta prosjektet!

Fyrverkeri

Uvettig bruk av fyrverkeri inneber fare for ulykker. Brynes Vel bestemte seg i 2013 for å visa kommunens innbyggjarar at eit sentralt fyrverkeri ville vera tryggare og mykje vakrare. Vi har deretter i 2014 og 2015 skote opp fyrverkeri på Livsgledesletta i Sandtangen i samarbeid med kommunen. Oppskytinga i år var ein suksess med godt ver på oppskytingstidspunktet, og vart sett av folk i stor omkrins. Det ser ut som at samarbeidet med kommunen kan førast vidare og at det vil verta innført fyrverkeriforbod i Bryne sentrum framover, men kommunen har ennå ikkje saksbehandla forskrifta.

Livsglededøgnet og opning av balanseløype i sandtangen.

Brynes Vel deltok, saman med kommunen, med arrangement i samband med Livsglededøgnet. I forbindelse med Livsgledefestivalen opna Brynes Vel den nye balanseløypa i Sandtangen lørdag 7.mars 2015. Arrangementet var saman med speidarane som laga aktiviteter og mat på sletta. Brynes Vel håper balanseløypa vil bidra til at skular, trimgrupper, barn og vaksne, bruker skogen og kroppen.

Bryne.no

Brynes Vel har saman med Brynebyen stifta foreininga «Bryne.no». Medlemmane BV /BB er representerte på årsmøtet i Bryne.no ved respektive styreleiarar. Brynes Vel har vidare 2 medlemmer i styret for Bryne. no, inkl. styreleiar. Som styreleiar i Bryne.no er valt Nils Gunnar Rage og styremedlem Ove Stangeland (begge også i styret for Brynes Vel). Formålet med Bryne.no er å skaffa gratis internettportal til alle som oppheld seg i sentrum, og presentera kva som skjer av kultur og handel på Bryne. Bryne.no har vore ei vellukka satsing som vi ventar oss mykje av framover.

Økonomi

Brynes Vel har god økonomi. Midgardsormenbrua har imidlertid tatt mye ressursar og investeringar som har hatt stor resultatvirkning dette år. Økonomien blir nærare opplyst på årsmøtet. Det blei i 2011 inngått ein avtale om driftstilskot for Brynes Vel, og oppgåvefordeling i Sandtangen og Geidahodnet fram til 2028. Brynes Vel tek imot, etter avtalen, årleg kr.110. 000 i driftstilskot fram til 2028. Ifølge brev frå kommunalsjef Meling datert 14.12.2011 tek Kommunen ansvaret i Sandtangen for lysløypa, avfallshandtering, større grusingsarbeid på stiane, og klypping av gras. Kommunen skulle etter planen utbedra brua inn til Sandtangen i 2015. Arbeidet er etter det opplyste utsett til 2018.

Trivselprisen

Brynes Vel trivselspris blei ikkje utdelt dette året.

Styret i Brynes Vel

Desse har i 2015 vore med i styret for Brynes Vel:

Olav Hetland              - leiar
Jone Horpestad          - økonomileiar
Sigvald R.Frøiland     - sekretær
Ove Stangeland          - styremedlem
Heidi N.Berge             - styremedlem
Nils Gunnar Rage       - styremedlem
Ivar Hognestad          -varamedlem
Bjørg Risanger           -varamedlem

Revisorar                                                                             Valkomite

Arnstein Lothe og Ingve Digernes                Toril Haugland Borghild Aase Anne Salte

                                  

Bryne 10. februar 2016
For styret i Brynes Vel
Olav Hetland
Nye navneskilt er montert

Nye 1000 stk. navneskilt er montert av styret i Brynes Vel.

Les mer

Årsmøte i Brynes Vel 2020

Årsmøte i Brynes Vel vert halde i Hetlandsgata 5 (Dataplan Regnskaps lokalar) mandag 16.mars 2020 kl. 20.00

Les mer

Hundepark eller frisbeegolf?

Hundepark, grillplass eller frisbeegolf? Du kan være med å bestemme hva som kommer i nye Sandtangen.

Les mer

Felles fyrverkeri i Sandtangen Nyttårsaften

Brynes Vel arrangerer i samarbeid med Time Kommune stort fellesfyrverkeri i Sandtangen.

Les mer

Navn på Midgardsormenbrua

Få navnet ditt på Midgardsormen. Eller gi navn på brua i gave. En gave som varer!

Les mer

Årsmelding Brynes vel 2018

Årsmøte i Brynes Vel vert halde i Hetlandsgata 5 (Dataplan Regnskaps lokaler) mandag 12.mars 2018 kl. 20.00.

Les mer

Felles fyrverkeri i Sandtangen

Brynes Vel vil også i år ha felles fyrverkeri i Sandtangen.

Les mer

Årsmelding 2016

Årsmøte i Brynes Vel avholdes mandag 6. mars kl 19:30 i Hetlandgata 5 (Dataplan regnskaps lokaler)

Les mer

Byutviklingspris for Midgardsormen

Ein brubyggjar og eit folkehelseprosjekt på mange vis, sa ordførar Reinert Kverneland, før han tildelte Byutviklingsprisen 2016 til Brynes vel.

Les mer

Nye navneskilt

Dette er er oversikt over nye navneskilt som vil bli bestilt. 19. juli ble det sendt ut faktura for bestilling av navn på brua Midgardsormen. Faktura må betales for at navneskiltet skal komme på brua så denne navnelisten kan bli redigert.

Les mer

Navneskiltliste Midgardsormenbrua

Her finner du komplett navneliste over de som har vært med å bygget Midgardsormenbrua.

Les mer

Faktura for bestilling av navn

19. Juli er det blitt sendt ut faktura for bestilling av navn på brua Midgardsormen. Faktura må betales for at navneskiltet skal komme på brua.

Les mer

Program for åpningen av Midgardsormen

Program for åpning av Midgardsormen Lørdag 7. mai kl. 12-16. Snorklipping og festløype for hele familien på dagen og lystenning klokken 22:00.

Les mer

Midgardsormen åpner lørdag 7. mai

Om mindre enn tre måneder er det klart for åpning av Midgardsormen, brua over Frøylandsvatnet. 230 meter flott arkitektur vil da knytte turstien langs vestsida av vatnet sammen med Njåskogen.

Les mer

Bli med på tur

Bli med på tur på Bryne onsdag 30. mars kl 1730. Oppmøte ved brua ved inngangen til Sandtangen på Bryne

Les mer

Årsmelding 2015

Årsmøte i Brynes Vel avholdes i Hetlandgata 5 (Dataplan Regnskaps lokaler) tirsdag 1.mars 2016 kl. 20.00.

Les mer

Se hvem som er med

Nå listes det ut over 1640 personer som har vært med å støttet Midardsormenbrua

Les mer

Felles Fyrverkeri i Sandtangen

Fra Livsgledesletta i Sandtangen vil det på 8 minutt fyres opp 110 kilo krutt. Fyrverkeriet vil gå høyt og være godt synlig fra alle sider av Bryne, så du trenger ikke gå ned i Sandtangen for å få det med deg. Ikke gå glipp av dette festspillet som blir arrangert av Brynes Vel i samarbeid med Time Kommune.

Les mer

Dronebilder av Midgardsormen

I løpet av torsdag 4. desember er trolig Sandtangen knytt sammen med brua til Njåskogen.

Les mer

Nå kommer Midgardsormen til Frøylandsvatnet

Det blir bru. 9109 passeringer var det i Sandtangen i løpet av søndag. Det sikrer restfinansieringen av den planlagte Midgardsormen.

Les mer

Pris for byutvikling

Brynes vel ble 13. oktober 2015 tildelt Norsk Sentrumsutviklings Utmerkelse for 2015. Prisen er tildelt Brynes vel for sin langvarige og iherdige innsats for å gjøre Bryne sentrum til en levende og livskraftig møteplass.

Les mer

Brynes vel video

Se filmen som presenterer hvem Brynes vel er og hva de har gjort for Bryne.

Les mer

Se bilder fra byggingen av Midtgardsormen

Se de flotte bildene av byggingen av Midtgardsormen, tatt med drone over Frøylandsvatnet.

Les mer

Friluftsliv og livsglede i Sandtangen

Jærbuen ble ikke laget for å sitte på baken! Derfor gleder vi oss til å åpne den nye Balanseløypa som ligger like ved livsgledesletta i Sandtangen.

Les mer

Ryddet opp etter «Nina» i Sandtangen

Årets første vinterstorm rev med seg 25 trær i Sandtangen. Det er ingenting sammenlignet med fjoråret, i følge skoggruppen i Brynes Vel.

Les mer

JEG VIL OGSÅ VÆRE MED OG GJØRE
BRYNE TRIVELIGERE

Jo flere vi er jo mer kan vi gjøre. Som støttemedlem i Brynes Vel forplikter du deg ikke til noe, men du støtter alle prosjektene våre som gjør Bryne triveligere.